Behringer logopedski aparat

Digitalni logopedski set je najmoderniji logopedski instrument, namenjen slušanju i govoru, koji u svojoj osnovi koristi digitalno signalno procesiranje.

Digitalno signalno procesiranje (DSP) ili digitalna obrada signala postala je standard u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja. Vežbanje auditivne pažnje gotovo je nemoguće bez primene elektroakustičkih uređaja. DSP omogućava brzu i preciznu obradu zvuka gotovo istom kvalitetom i brzinom (pa čak i brže), onako kako to radi i ljudski mozak.

Trenutno ne postoji ni jedan moderniji logopedski instrument namenjen rehabilitaciji slušanja ili govora koji ne koristi DSP. Iako je DSP vrlo složena i sofisticirana tehnologija koja u svojoj osnovi koristi računarni procesor, ona je za korisnika vrlo jednostavna i pouzdana.

Digitalni logopedski set koristi se u većini rehabilitacijskih postupaka uz primenu bilo koje logopedske metode. Aplikacija Digitalnog logopedskog seta predstavlja minimum logopedske opreme u rehabilitaciiji:

 1. Poremećaja izgovora glasova (dislalija)
 2. Fonološkog poremećaja
 3. Poremećaja slušnog procesiranja
 4. Specifičnih poremećaja jezika (disfazija)
 5. Smetnji i poremećaja u čitanju i pisanju (disleksija)
 6. Mucanja
 7. ADHD i ADD
 8. Afazija i dizartrija
 9. Slušnih oštećenja – zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičkom procesiranju zvuka, izuzetno je pogodan u rehabilitaciji govora i slušanja kod dece s kohlearnim implantom.
 10. Poremećaja glasa – hiperkinetičke disfonije, dijagnostike psihogene disfonije, impostacije glasa
 11. Terapije Parkinsonove bolesti
 12. Terapije tinitusa
 13. Takođe, digitalni logopedski set koristiti se i u dijagnostici glasa i govora.
 14. DLS koristi se i kod uvežbavanja pravilnog izgovora i glasa profesionalnih spikera