LOGOPEDSKO DEFEKTOLOŠKO SAVETOVALIŠTE - CENTAR ZA EDUKACIJU - BULEVAR MILUTINA MILANKOVIĆA 184

Logoigrica je defektološko logopedsko savetovalište i razvojno savetovalište koje se bavi ranom detekcijom, dijagnostikom, prevencijom razvojnih i stečenih glasovnih govorno-jezičkih poremećaja,mucanja,usporenog psihomotornog razvoja,poremećaja pervazivnog spektra,teškoće u učenju,poremećaja sluha,vida,cerebralne paralize i drugih neuroloških poremećaja kod dece i odraslih.

Logoigricu čini tim stručnjaka defektologa,oligofrenologa,surdologa,logopeda,specijalnog pedagoga,pedijatra,psihologa i fizioterapeuta. Nalazimo se na N.Beogradu ali postojimo na B.Brdu,Ceraku,Banjici , Surcinu  uskoro i na Zvezdari. Sam rad u Logoigrici je inovativna metoda koja grupiše razne metode, individualizovana je i prilagodjena detetovom karakteru,sposobnostima i izvoru motivacija. Svako dete ima svoj profil i prema tom profilu se pravi dalji plan rada sa detetom i roditeljima.Karakteristika ovog rada je da SE GLAS A KASNIJE I SLOG VEZUJE ZA POKRET RUKAMA.To je fonetska ritmika.Kada dete dobije prve slogove onda se slogovi vezuju u reči.Dete je tokom rada uslovljeno nagradama.Nagrada je ono sto dete odredi kao takvu.Učenje putem pozitivnog uslovljavanja je poznatiji kao ABA metod.Ukoliko dete odbija takav pristup vraćamo se na stimulaciju igrom i nadogradnju na detetovu igru-flor time.Takodje velika se važnost pridaje razumevanju

govora kroz dodavanje predmeta a kasnije i kartica.Vrlo brzo se prelazi na generalizaciju naučenog te deca savladaju iskustveno a ne napamet. Roditelji su uključeni u rad i glavna su karika u tom timu. Naše prostorije su opremljene najsavremenijim edukativnim i didaktičkim

sredstvima,sondama,vibrafonom,safa aparatom i karticama. U Logoigrici funkcioniše i razvojno savetovalište za rano otkrivanje razvojnih poremećaja do treće godine koje je besplatno a čine ga psiholog,pedijatar i defektolog.U okviru razvojnog savetovališta postoji i školica roditeljstva za trudnice i mlade roditelje.

Ciljevi razvojnog savetovališta je: upoznavanje roditelja sa načinima kako da razumeju,komuniciraju i zadovolje potrebe svog novorodjenog deteta.Podučavanje roditelja kako da kroz igru stimulišu pravilan motorni,čulni i psihički razvoj.Objašnjavanje očekivanih dogadjaja koji ce obeležiti razvojne faze deteta(miljokazi) Upoznavanje roditelja sa veštinama koje bi dete trebalo da savlada u narednom periodu.Pitanja”kada je prvi put…”ili ”kada se…”,zamenjuju se instrukcijama “za dve nedelje bi trebalo da…” “a za mesec dana će…”

Kroz savetovalište roditelji postaju aktivni učesnici,najvažniji saradnici i glavni terapeuti u razvoju svog deteta. Prisutan je fizioterapeut po potrebi kao i tri psihologa koji vrše testiranja,rad sa decom i radionice podrške roditeljima dece sa poteškoćama u razvoju kao i psihološka radionica obuke veštine učenja. Naši terapeuti se bave i radom sa odraslim osobama koje imaju poremećaje glasa,kao i razne tipove afazija.Moguće su kućne posete.